Privatlivspolitik

Privatlivspolitik  / Vejle Kulturservice / Bygningen.

                                       

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kulturservice / Bygningen tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse administration af hjælpere og kunder i Bygningen.

Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

 1. Kontaktoplysninger

Vejle Kulturservice/Bygningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktperson: Direktør Anders Hess

Adresse: Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

CVR: 32976565

Telefonnr.: (+45) 75838677

E-mail: info@bygningen-vejle.dk

Website: www.bygningen-vejle.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med administration af hjælpere, ved fakturering af kunder, registrering i Bygningens bookingsystem, billetsalg samt abonnenter af vores SMS- og nyhedsmailservice.

Behandlingen sker jfr. Persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato, i økonomisystemet bankoverførselsoplysninger samt i forbindelse med billetkøb endvidere de betalings- og faktureringsoplysninger, køber giver til billetagent i forbindelse med en ordre.

Oplysningerne behandles for at kunne opfylde vores aftale med dig om tilbud og aftale vedrørende hjælperopgaver, levering af nyheder samt salg og distribution af serviceydelser og billetter, herunder sikring af, at billetter kun benyttes en gang.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne opfylde vores aftale med dig.

 

Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 2, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Det kan fx være offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på vores hjemmeside, Behandling til brug for intern statistik, Behandling i forbindelse med vores e-mail- og internetpolitik, m.v.

 

 1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx firmaer, der står for databehandlingen af den generelle databeholdning, bookingsystem, hjemmeside (nyhedsmails) samt billetsalg.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

Visma – Dataløn vedr. lønudbetaling
e-conomic A/S vedr. databehandling økonomisystem
Billetlugen og UNI-TEC vedr. databehandling i forbindelse med billetsalg
Kjærgaard A/S om drift af ekstern server
Webbook ApS om booking af lokaler

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv. Vi modtager ikke personoplysninger fra tredjemand.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at personoplysninger ikke gemmes længere end, vi har behov for oplysningerne.

Hjælperregister gennemgås 2 gange årligt. Personer i hjælperregistret, der ikke har været aktive de seneste 2 år slettes af registret.

Bookingsystemet gennemgås én gang årligt. Personer/organisationer der ikke har været aktive i de seneste 5 år slettes af systemet.

For økonomisystemet ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Ønsker du dine oplysninger slettet fra vores database, kan vi ud fra interesseafvejningsreglen i forordningens art. 6 stk. 1 litra f, beholde relevante data. Øvrige data vil blive slettet

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til det.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi som behandler har om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Vejle Kulturservice / Bygningen den 4. august 2018


Nice to know

Find vej